Handelsbetingelser

Handelsesbetingelser

Generelt

Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, med mindre andet er aftalt.

Kundens forpligtelser.

Det er kundens ansvar, at den foreskrevne overfladebehandling er egnet til den pågældende opgave, og at overfladebehandling ikke skades ved montage eller ibrugtagning.

Tilbud.

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. Tilbuddet er eksklusiv moms, emballage, porto samt øvrige tillægsydelser. Generelle løbende prisaftaler bortfalder, hvis der ikke har været afgivet ordrer i en 3 måneders periode.

Ordre.

Indlevering af materialer eller kundens ordrer om afhentning af materialer betragtes som kundens accept af tilbud og udgør samtidig ordrebekræftelse og accept af salgs- og leveringsbetingelser.

 

Pris og betalingsbetingelser.

Medmindre andet er angivet på fakturaen, er betalingsbetingelser netto kontant. Ved forsinket betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen af det skyldige beløb med en rente på 2% pr. påbegyndt måned. Ved forsinket betaling eller ved overskridelse af kreditlimit, er EGI ApS berettiget til kun, at udføre yderligere leverancer mod kontant betaling. Reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling.

Tilbageholdelsesret.

Er der aftalt kontant betaling kan EGI ApS tilbageholde ordren indtil betaling af tilgodehavende er foretaget.

 

Indlevering.

Alle omkostninger og enhver risiko ved indlevering af materialer er for kundens regning og ansvar.

Leveringstid.

EGI ApS påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf.

 

Afhentning.

Levering sker ab fabrik. Kunden må selv drage omsorg for tegning af forsikring for skader, der rammer det købte under transport til EGI ApS og efter levering (ab fabrik). Kunden kan ikke kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse. Kunden kan ikke afvise delleverance. Alle omkostninger og enhver risiko ved oplagring er for kundens regning og ansvar.

Force majeure.

Der tages sædvanligt forbehold for Force majeure.

 

Reklamation.

EGI ApS mangel ansvar bortfalder 6 måneder fra levering. Alle behandlede emner betragtes som godkendt af kunden, ved levering ud af landet eller ved indbygning i andre konstruktioner.

Kunden skal ved modtagelse gennemgå leveringen for fejl og mangler. Reklamation over materialerne skal meddeles skriftligt før forarbejdning, benyttelse eller videreafhændelse, idet EGI ApS ellers er berettiget til at afvise reklamationen.

Såfremt de leverede materialer er mangelfulde, er EGI ApS berettiget til at udbedre skaden uden, at kunden kan gøre yderligere mangelbeføjelser gældende.

I de tilfælde, hvor der kunne fremsættes et erstatningskrav, hæfter EGI ApS dog aldrig for driftstab, avancetab, dagbods eller andet indirekte tab, herunder følgeskader eller krav fra kundens kontrakts partner. Et erstatningskrav mod EGI ApS kan ikke overstige dækning på EGI ApS’s produktanvarsforsikring.

 

Produktansvar.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende danske retsregler. Et erstatningskrav mod EGI ApS kan ikke overstige dækning på EGI ApS’s produktanvarsforsikring.

 

Begrænset ansvar.

EGI ApS hæfter, uanset på hvilket grundlag et erstatningskrav rejses, og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende. EGI ApS ansvar er under alle omstændigheder begrænset til dækningen på EGI ApS’s produktanvarsforsikring.

 

Værneting.

Enhver tvist i anledning af leverancer, skal anlægges ved byretten i den retskreds, hvor leverandøren er hjemmehørende. Alle tvister afgøres efter dansk ret.

 

 

EGI ApS – Måde Engvej 4 – 6700 Esbjerg - Telefon: 75 18 00 19 – CVR: 26004489