Handelsbetingelser

Generelt
Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, med mindre andet er aftalt.

Kundens forpligtelser
Det er kundens ansvar, at den foreskrevne overfladebehandling er egnet til den pågældende opgave, og at overfladebehandling ikke skades ved montage eller ibrugtagning.

Tilbud
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. Tilbuddet er eksklusiv moms, emballage, porto samt øvrige tillægsydelser. Generelle løbende prisaftaler bortfalder, hvis der ikke har været afgivet ordrer i en 3 måneders periode.

Ordre
Indlevering af materialer eller kundens ordrer om afhentning af materialer betragtes som kundens accept af tilbud og udgør samtidig ordrebekræftelse og accept af salgs- og leveringsbetingelser.

Pris og betalingsbetingelser
Medmindre andet er angivet på fakturaen, er betalingsbetingelser netto kontant. Ved forsinket betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen af det skyldige beløb med en rente på 2% pr. påbegyndt måned. Ved forsinket betaling eller ved overskridelse af kreditlimit, er EGI ApS berettiget til kun, at udføre yderligere leverancer mod kontant betaling. Reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling.

Tilbageholdelsesret
Er der aftalt kontant betaling kan EGI ApS tilbageholde ordren indtil betaling af tilgodehavende er foretaget.

Indlevering
Alle omkostninger og enhver risiko ved indlevering af materialer er for kundens regning og ansvar.

Leveringstid
EGI ApS påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf.

Afhentning
Levering sker ab fabrik. Kunden må selv drage omsorg for tegning af forsikring for skader, der rammer det købte under transport til EGI ApS og efter levering (ab fabrik). Kunden kan ikke kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse. Kunden kan ikke afvise delleverance. Alle omkostninger og enhver risiko ved oplagring er for kundens regning og ansvar.

Force majeure
Der tages sædvanligt forbehold for Force majeure.

Reklamation
EGI ApS mangel ansvar bortfalder 14 dage fra levering. Alle behandlede emner betragtes som godkendt af kunden, ved levering ud af landet eller ved indbygning i andre konstruktioner.

Kunden skal ved modtagelse gennemgå leveringen for fejl og mangler. Reklamation over materialerne skal meddeles skriftligt før forarbejdning, benyttelse eller videreafhændelse, idet EGI ApS ellers er berettiget til at afvise reklamationen.

Såfremt de leverede materialer er mangelfulde, er EGI ApS berettiget til at udbedre skaden uden, at kunden kan gøre yderligere mangelbeføjelser gældende.

I de tilfælde, hvor der kunne fremsættes et erstatningskrav, hæfter EGI ApS dog aldrig for driftstab, avancetab, dagbods eller andet indirekte tab, herunder følgeskader eller krav fra kundens kontrakts partner. Et erstatningskrav mod EGI ApS kan ikke overstige dækning på EGI ApS’s produktanvarsforsikring.

Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende danske retsregler. Et erstatningskrav mod EGI ApS kan ikke overstige dækning på EGI ApS’s produktanvarsforsikring.

Begrænset ansvar
EGI ApS hæfter, uanset på hvilket grundlag et erstatningskrav rejses, og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende. EGI ApS ansvar er under alle omstændigheder begrænset til dækningen på EGI ApS’s produktanvarsforsikring.

Værneting
Enhver tvist i anledning af leverancer, skal anlægges ved byretten i den retskreds, hvor leverandøren er hjemmehørende. Alle tvister afgøres efter dansk ret.